Posen to surplus countries: easy money won’t inflate asset bubbles | FT Alphaville

Posen to surplus countries: easy money won’t inflate asset bubbles